Klauzula informacyjna RODO Uczestnicy

Klauzula informacyjna RODO

w zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w konferencjach z cyklu „AUTOMATYZACJA, ŚRODOWISKO, ENERGIA – Kluczowe wyzwania 2024 roku. Jak je wdrożyć i sfinansować ze środków UE” organizowanych przez ADM Consulting Group S.A. 

Dane osobowe przetwarzane będą w związku z utrwalaniem Państwa wizerunku do celów promocyjnych, rekrutacją i udziałem w konferencjach „Jak sprostać najważniejszym wyzwaniom roku 2023 – Wzrost cen energii – Nowe programy wsparcia przedsiębiorstw”.  

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych jest ADM Consulting Group S.A., dalej „Administrator”.
 2. Osobą wyznaczoną do kontraktu w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w ramach zbioru danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych, ADM Consulting Group S.A.  ul. Antoniego Abrahama 61/5, 81-352 Gdynia, tel. 58 781 97 56, e-mail: biuro@admgroup.pl
  Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować́ wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej „RODO”.
 1. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru danych osobowych jest rekrutacja uczestników konferencji „AUTOMATYZACJA, ŚRODOWISKO, ENERGIA – Kluczowe wyzwania 2024 roku. Jak je wdrożyć i sfinansować ze środków UE” realizowanych przez ADM Consulting Group S.A.  
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych); art. 6 ust. 1 lit. c (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) RODO.
 3. Dane osobowe przetwarzane w zbiorze danych osobowych mogą zostać udostępnione oficjalnym Partnerom konferencji „AUTOMATYZACJA, ŚRODOWISKO, ENERGIA – Kluczowe wyzwania 2024 roku. Jak je wdrożyć i sfinansować ze środków UE” tj. mBank S.A., Orange Polska S.A., Orange Energia Sp. z o.o. 
 1. Dane osobowe pozyskane w trakcie rejestracji Uczestników konferencji zostaną udostępnione mBank S.A. który będzie je przetwarzał aby:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez mBank S.A. są dostępne na stronie https://www.mbank.pl/rodo/msp-i-korporacje/

 1. Dane osobowe, przetwarzane w zbiorze danych osobowych, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż̇ 90 dni roboczych od dnia zakończenia udziału w konferencji.
 2. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach zbioru, przysługuje:
 1. Osoba, której dane osobowe są̨ przetwarzane w ramach zbioru ma prawo skorzystać́ z przysługujących jej uprawnień, o których mowa w RODO – w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3. Ich odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań́ w związku z rekrutacją oraz udziałem w konferencjach „AUTOMATYZACJA, ŚRODOWISKO, ENERGIA – Kluczowe wyzwania 2024 roku. Jak je wdrożyć i sfinansować ze środków UE” organizowanych przez ADM Consulting Group S.A.  
 3. W oparciu o dane osobowe przetwarzane w ramach zbioru nie będą podejmowane wobec osób, których dane dotyczą̨ zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

Administrator informuje również̇, że:

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze wynikające z przetwarzania, Administrator – zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania – wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić́ wymogi RODO oraz chronić́ prawa osób, których dane dotyczą̨.