Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują:


ADM Consulting Group S.A., jako Administrator Danych Osobowych zapewnia, że odpowiedzialnie podchodzi do bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Aby skutecznie dostosować się do wymogów nowych przepisów prawa, udoskonaliliśmy obowiązującą w ADM Consulting Group S.A. Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz systemów informatycznych. Przeprowadziliśmy weryfikację naszych procesów przetwarzania i sposobów ochrony danych osobowych, a także dokonaliśmy analizy ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych. Ulepszyliśmy zabezpieczenia organizacyjne, techniczne, w tym w zakresie infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej. Przeprowadzamy wewnętrzne kontrole zgodności procedur przetwarzania danych osobowych z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

ADM Consulting Group S.A. przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, integralność i poufność, w oparciu o aktualne wymogi prawne, oraz w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Przede wszystkim, dane osobowe przetwarzane są w minimalnym zakresie i tylko w celu, do jakiego zostały przekazane. 

ADM Consulting Group S.A.:

  1. Przetwarza dane osobowe w związku prowadzoną działalnością z zakresu usług doradztwa gospodarczego, na potrzeby kontaktów biznesowych, w związku z rekrutacją lub zatrudnieniem pracowników oraz realizacją umów z podmiotami współpracującymi (art. 6 ust. 1 b) i c) RODO). Przetwarzanie danych osobowych może również mieć miejsce wówczas, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADM Consulting Group S.A. (takich, jak marketing własnych usług), z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec interesów ADM Consulting Group S.A. mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 f) RODO). ADM Consulting Group S.A. przetwarza dane osobowe także wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę w określonym celu, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADM Consulting Group S.A. jako Administratorze (art. 6 ust. 1 a), b) i c) RODO). ADM Consulting Group S.A. przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym ze względu na podstawę prawną i cel przetwarzania).
  2. Realizuje ustawowe prawa osób, których dane dotyczą w zakresie prawa do uzyskania informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu, prawa do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Realizacja powyższych praw wymaga kontaktu z ADM Consulting Group S.A. pod adresem e-mail: biuro@admgroup.pl
  3. Przetwarzane dane osobowe uzyskuje głównie od swoich klientów, kontrahentów, pracowników czy kandydatów do pracy. Pozyskane dane osobowe przekazuje wyłącznie pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom wspierającym ADM Consulting Group S.A. w realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie upoważnień lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie podmiotom, które zapewniają gwarancje posiadania lub wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  4. Przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 1, a więc: w zakresie realizacji zawartej z ADM Consulting Group S.A.  umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń; w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych obciążających ADM Consulting Group S.A. – do czasu wypełnienia tych obowiązków; w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą – do czasu usunięcia danych, w oparciu o zgłoszone przez tę osobę żądanie; w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionych interesów ADM Consulting Group S.A. – do czasu wypełnienia tych interesów bądź do czasu zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania tych danych.
  5. Nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@admgroup.pl