REACT-EU – nawet do 100% dofinansowania

11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Nawet do 100% dofinansowania będzie można otrzymać w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia naboru do działania 11.3, w ramach osi priorytetowej IX- REACT EU.

Nabór planowany jest w terminie 29.04.2022- 30.05.2022 roku.

Program 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, dedykowany jest wsparciu oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji)

oraz

wsparciu oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych wyspecjalizowanych w zakresie onkologii (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji)

oraz

wsparciu pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami/jednostkami wymienionymi powyżej (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji).

Wnioskować o dofinansowanie mogą:

podmioty lecznicze (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia) utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia;

podmioty lecznicze wyspecjalizowane w zakresie onkologii (na podstawie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 14 czerwca 2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów).

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 2 mln zł, a maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 20 mln zł.

Kwota środków przewidzianych na dofinansowanie projektów w tym naborze wynosi 454 mln zł