Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

Już w kwietniu 2022 startuje bardzo ciekawy nabór w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Współpraca” dedykowany wspieraniu i tworzeniu Grup Operacyjnych na rzecz innowacji, które w ramach działalności będą realizować projekty polegające na opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Wsparciem mogą zostać objęte projekty, których przedmiotem jest m.in: opracowanie i wdrożenie nowego lub udoskonalonego produktu, nowych lub udoskonalonych technologii, metod organizacji lub marketingu, a dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania produktów rolnych na rynek.

Dotacje przyznawane będą dla tzw. Grup Operacyjnych Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji. Grupa Operacyjna musi składać się co najmniej z dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii:

  • rolnicy
  • właściciele lasów
  • jednostki naukowe
  • przedsiębiorcy
  • podmioty świadczące usługi doradcze

Dofinansowanie przyznawane będzie w kilku obszarach:

Do 100% w zakresie kosztów ogólnych (min. koszty uzyskania opinii o innowacyjności, opinie techniczne, pozwolenia) i prac badawczo- rozwojowych oraz do 70% kosztów inwestycyjnych, takich jak budowa czy zakup maszyn, urządzeń, itp.

Maksymalna wartość dotacji dla jednego beneficjenta (czyli Grupy Operacyjnej) to 6 000 000 zł.

Projekt musi zostać zrealizowany do 31.12.2024.