Dotacje NCBiR – Najbliższe konkursy organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Najbliższe konkursy organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Dla kogo dotacje NCBiR?

NEON – I konkurs

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR i PKN ORLEN polegające na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno – petrochemicznego

Tematem dofinansowanych prac badawczych może być:

  1. Opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych służących osiągnięciu redukcji emisji CO2 i w konsekwencji neutralności emisyjnej;
  2. Rozwój rozwiązań i technologii związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy;
  3. Rozwój technologii związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym;
  4. Rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja procesów.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie: 18 maja 2022 r. – 4 lipca 2022 r.

W ramach konkursu można dofinansować: wynagrodzenia dla kadry naukowej, koszty materiałów i odczynników niezbędnych do stworzenia prototypów, prace podwykonawcze, koszty pośrednie.

Wielkość dofinansowania: przedsiębiorcy maksymalnie do 80%, uczelnie 100%

Budżet w wysokości: 35 000 000 zł

Nowe technologie w zakresie energii (II konkurs)

Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcie neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki, co w efekcie powinno się przyczynić do zwiększenia o 20-50% (w stosunku do poziomu z roku 2020) udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym kraju. 

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów: przedsiębiorstw i jednostek naukowych w skład których wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie: 1 kwietnia 2022 r.- 30 czerwca 2022 r.

W ramach konkursu można dofinansować: wynagrodzenia dla kadry naukowej, koszty materiałów i odczynników niezbędnych do stworzenia prototypów, prace podwykonawcze, koszty pośrednie.

Wielkość dofinansowania: przedsiębiorcy maksymalnie do 80%, uczelnie 100%

Budżet w wysokości: 393 mln zł

Do końca roku zostaną ogłoszone następujące konkursy:

INFOSTRATEG IV (projekty tematyczne) – konkurs, którego celem głównym jest rozwój polskiego potencjału Sztucznej Inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Rozpoczęcie naboru ma się odbyć w II kwartale 2022 r. Budżet konkursu 190 mln zł. 

HYDROSTRATEG – głównym celem Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. Tematem prac badawczych będzie poprawa jakości wody, wzrost retencji, nowoczesne metody badań stanu ekosystemów wodnych oraz zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej. Rozpoczęcie naboru ma się odbyć w II – III kwartale 2022 r. Budżet konkursu dopiero zostanie ustalony.