Dotacje z Unii Europejskiej – co warto o nich wiedzieć?

Celem dotacji z UE jest to, aby wspierać inteligentny i zrównoważony rozwój zrzeszonych w niej państw oraz dążyć do spójności gospodarczej i społecznej. Dla Polski oznacza to zmniejszenie dystansu w rozwoju społeczno-gospodarczym do krajów bardziej rozwiniętych.

Programów wspierania dotacjami z Unii Europejskiej jest bardzo wiele. Są przeznaczone na finansowanie różnego rodzaju sektorów lub obszarów tematycznych oraz pomoc w rozwoju przedsiębiorstw. Szczególnie jest to zauważalne w obszarze innowacji, badań i rozwoju, cyfryzacji oraz działań wspierających zdobywanie rynków eksportowych. Innym przykładem są programy skierowane na inwestycje związane z ograniczeniem wpływu na środowisko bądź takie, które są dedykowane instytucjom i administracjom centralnym oraz samorządowym. Należy również wspomnieć o sektorze rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, czy też o odrębnym programie przeznaczonym na dodatkowe wsparcie w różnych obszarach inwestycji na terenie tzw. Polski Wschodniej. 

Mnogość możliwości powoduje, że niemal każda firma, podmiot, obywatel bądź instytucja może skorzystać z programów unijnych dofinansowań.

 

pozyskiwanie dotacji z unii europejskiej

 

Co jest najważniejsze

Przystępując do planu pozyskania dotacji na wstępie należy skoncentrować się na określeniu swoich potrzeb i wizji rozwoju biznesu. Pozyskanie dotacji nigdy nie powinno być celem samym w sobie, a jedynie narzędziem ułatwiającym finansowanie ambitnych, lecz jednocześnie przemyślanych planów inwestycyjnych i rozwojowych. Należy być świadomym zobowiązań jakich podejmujemy się w projekcie. Beneficjenci, którzy koncentrowali się wyłącznie na pozyskaniu dofinansowania nieraz musieli z niego zrezygnować, ponieważ projekt okazywał się albo niemożliwy do zrealizowania, albo nieopłacalny na warunkach, jakie zostały w nim określone. 

Aby sięgnąć po dotacje z programów unijnych należy wziąć udział w naborze wniosków, który jest ogłaszany w oparciu o przyjęty harmonogram konkursów na dany rok. Takie nabory mogą mieć charakter ciągły – można składać wnioski w dowolnym momencie, póki alokacja dla danego działania nie zostanie wyczerpana. Jednak najczęściej dotacje są przyznawane na zasadach konkursu, gdzie ogłaszany jest dokładny termin (zazwyczaj dość krótki, np. miesięczny), w którym należy złożyć swoją aplikację. W takim przypadku do dofinansowania wybierane są projekty, które spełniają najlepiej i najwięcej określonych regulaminem kryteriów.

 

Etapy pozyskiwania dotacji

Kluczem do sukcesu jest podzielenie całego procesu uzyskania dofinansowania na kilka etapów, a następnie profesjonalna i metodyczna praca nad każdym z nich, aby każdy kolejny stawiany krok przybliżał nas do celu. 

Początkowy etap to właściwa weryfikacja i przygotowanie się do aplikacji. W pierwszej kolejności powinna być dokonana wnikliwa analiza potrzeb oraz planów rozwojowych i inwestycyjnych. Na jej wynik powinniśmy nałożyć mapę wszystkich dostępnych rozwiązań programów dotacyjnych, aby wybrać to najbardziej optymalne z punktu widzenia beneficjenta. Następnie, pamiętając o zazwyczaj konkursowym charakterze programu, należy zadbać o przygotowanie się do procesu aplikacyjnego. Oznacza to podjęcie ewentualnych działań zwiększających atrakcyjność firmy jako potencjalnego beneficjenta lub stopień jego przygotowania do inwestycji. W tym momencie kształtujemy i udoskonalamy założenia naszego projektu. Nie zmieniamy jego celu ani charakteru, a jedynie wydobywamy cały potencjał w odniesieniu do kryteriów oceny w danym konkursie. 

Kolejny etap to opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w oparciu o założenia wypracowane na poprzednim etapie oraz nadanie tzw. ostatniego szlifu przyjętym założeniom. W tej fazie kluczowe jest doświadczenie i umiejętność uwypuklenia oraz klarownego przedstawienia wszystkich cech danego projektu, które podlegają ocenie przez ekspertów instytucji finansującej. Wszystko zależy od jakości przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, a w szczególności od użytych w niej argumentów i uzasadnień. W różnych programach wielorakie jest rozumienie i wymagania związane z np. innowacyjnością, pracami badawczo-rozwojowymi, potencjałem rynkowym, czy ekologią, zatem mimo użycia tych samych lub podobnych sformułowań w regulaminach, trzeba mieć duże doświadczenie, aby właściwie rozumieć różnice w ich interpretacji w poszczególnych konkursach. 

Ten etap to również proces oceny projektu przez jednostkę finansującą. W przypadku ewentualnych zapytań oceniających istotna jest umiejętna argumentacja, która powinna rozwiać wszelkie ewentualne wątpliwości. Warto podkreślić, że standardem staje się etap oceny zwany panelem ekspertów. Należy się do niego bardzo solidnie przygotować, aby móc postawić przysłowiową „kropkę nad i” w procesie oceny projektu. 

Ostatni etap to realizacja i poprawne rozliczenie projektu. Zaczyna się on zazwyczaj od podpisania umowy o dofinansowanie, co jest symbolicznym przypieczętowaniem sukcesu aplikacyjnego. Jednak z drugiej strony jest też początkiem nowych wyzwań, obowiązków i działań, które tylko właściwie poprowadzone pozwolą na skonsumowanie wcześniej przyznanego dofinansowania. W oczach wielu Unia Europejska jest synonimem przerośniętej i zbyt skomplikowanej biurokracji. Jednak widzimy, że na jej tle Polska jest krajem jeszcze bardziej zbiurokratyzowanym niż sama Unia. Należy więc pamiętać, że choć droga do przyznania dotacji wcale nie jest łatwa, to proces prawidłowego rozliczenia przyznanego dofinansowania również wymaga kompetencji i doświadczenia, które pozwolą sprawnie poruszać się wśród zmiennych przepisów i ich niuansów. 

Poszczególne z wyżej opisanych etapów teoretycznie są odrębne i niezależne. Jednak w rzeczywistości każdy poprzedni krok istotnie wpływa na ten następny w zakresie wykreowanych szans i możliwości, a także ograniczeń oraz potencjalnego ryzyka. 

 

Korzyści płynące ze współpracy z zewnętrznymi firmami doradczymi

W diagnozie z 2014 roku stojącej u podstaw największego jak dotąd programu dotacyjnego dla przedsiębiorstw, tj. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, stwierdzono, że polscy przedsiębiorcy wciąż zbyt rzadko korzystają z pomocy profesjonalnych firm doradczych. Sytuacja ta znacząco się zmienia i coraz więcej przedsiębiorców widzi oraz odczuwa korzyści, jakie przynosi współpraca z doświadczoną firmą konsultingową. 

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej rodzimi przedsiębiorcy oraz pozostali beneficjenci mogli korzystać z programów w ramach 3 budżetów (od 2004 do 2020), a niebawem ruszy czwarty, czyli perspektywa 2021-2027. W każdym kolejnym okresie widać progres w podnoszeniu przedsiębiorcom poprzeczki, zwiększaniu wymagań i obowiązków pozyskiwania dotacji. Jednocześnie coraz bardziej skomplikowany jest proces ich rozliczania.

Biorąc pod uwagę powyższe, potencjalni beneficjenci powinni wspierać się współpracą z zewnętrzną firmą doradczą, która ma odpowiednie zasoby i doświadczenie, aby zapewnić liczne korzyści. Dzięki kooperacji wnioskodawca będzie mógł realizować swoje projekty w sposób optymalny pod kątem wykorzystania najlepszych szans i możliwości, a jednocześnie z uwzględnieniem wszelkich obowiązków i minimalizacji ryzyka oraz ograniczeń.

Szereg korzyści, który przedsiębiorca może wynieść współpracując z zespołem zawodowych doradców to m.in:

  • wsparcie profesjonalistów z ogromnym, wieloletnim doświadczeniem
  • weryfikacja, analiza i przedstawienie wszystkich kluczowych niuansów przepisów i wytycznych, które będą dotyczyły działalności i samego projektu,
  • pewność co do optymalnego wyboru dostępnych rozwiązań w zakresie dopasowania programu i założeń projektowych,
  • czas i zasoby własne, które można skoncentrować na bieżącej działalności,
  • bezpieczeństwo na etapie realizacji i rozliczania projektu.

 

Dlaczego warto nas wybrać?

Posiadamy zespół blisko 30 wybitnych specjalistów i ekspertów. Cała nasza kadra to ludzie z olbrzymim doświadczeniem w zróżnicowanych obszarach kompetencji, doskonale odnajdujący się w różnorodnych projektach w każdej z branż. Wypracowaliśmy model skutecznej i kompleksowej współpracy, począwszy od pomocy na etapie planowania inwestycji do końcowego rozliczenia projektu. Oferujemy profesjonalne doradztwo zarówno na etapie finansowania rozwoju, jak i jego późniejszego budowania poprzez analizy rynkowe, strategie czy wsparcie w rozwoju eksportu i zdobywaniu nowych rynków. O wartości, jaką dodaje współpraca z ADM Consulting Group mówią również liczby, a dokładnie realizacja ponad 1500 projektów o łącznej wartości przekraczającej 3 mld zł.

Z większością naszych Klientów współpracujemy nieprzerwanie już od wielu lat. Jesteśmy dumni, że wśród nich są firmy, które na początku naszej wspólnej przygody były niewielkimi biznesami rodzinnymi, a w wyniku dobrze przemyślanych, poukładanych i świetnie zrealizowanych kolejnych projektów, dziś są to duże przedsiębiorstwa. Stanowią one nierzadko wzór i inspirację dla innych. Firmy rosnące jak na przysłowiowych drożdżach, do których rozwoju przykładamy swoją cegiełkę, są zawsze naszą największą satysfakcją.

Chcesz dowiedzieć się więcej
o DOTACJACH UNIJNYCH?