Branża przetwórstwa rolno-spożywczego przetestuje „nowe dotacje”

 

Od 17.10 do 18.11 przedsiębiorstwa przetwarzające produkty rolne mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach pierwszego konkursu ogłoszonego w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Po blisko półtorarocznym oczekiwaniu Ministerstwo Rolnictwa uruchomiło bardzo ciekawy nabór wniosków umożliwiający uzyskanie znaczącego wsparcia dla firm planujących inwestycje rozwojowe.

Do dofinansowania zakwalifikowane zostały firmy, które:

  • przetwarzają produkty rolne i wytwarzają w ramach tego procesu produkty rolne lub wprowadzają do obrotu produkty rolne i spożywcze
  • przetwarzają lub wprowadzają do obrotu produkty rybołówstwa lub akwakultury
  • przetwarzają produkty rolne, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzają w ramach tego procesu produkty nierolne (nieobjęte Załącznikiem I do TFUE)

Dotacja na jaką liczyć mogą przedsiębiorstwa z sektora MŚP to nawet 15 000 000 PLN a intensywność wsparcia wynieść może nawet 50% kosztów inwestycji.

 

 

Bardzo ciekawie wygląda również katalog projektów i kosztów, które mogą zostać dofinansowane. Oprócz klasycznych działań jak budowa/rozbudowa budynków i zakładów produkcyjnych czy też zakupu nowych środków trwałych (maszyn i urządzeń), wsparciem objęte zostały również takie inicjatywy jak zakup nowych środków transportu czy też zakup i instalacja nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa.

 

Dodatkowo jako odrębny typ projektu wskazany został schematu „ekologiczny”, a dokładniej mówiąc do wsparcia zakwalifikowano budowę/rozbudowę infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepłapomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko.

Program zapowiada się naprawdę obiecująco.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji bądź pomocy w opracowaniu wniosku – skontaktuj się z nami.